Supervision til plejefamilier med særligt fokus på overgrebet barnet/den unge har været udsat for

Ydelse

Børnehus Syd tilbyder supervision, med særligt fokus på overgreb, af plejefamilier og anbringelsessteder (primærpersonalet for barnet)

Lovgrundlag

Barnets lov § 32 stk. 1 nr. 8 eller § 56

Målgruppe

Målgruppen for den individuelle supervision er plejefamilier og anbringelsessteder, der har børn anbragt, som er i alderen 0-18 år og som har været udsat for vold og/eller seksuelle overgreb, samt har været udredt i Børnehus Syd, som led i kommunens børnefaglige undersøgelse.

Tilbud om specialiseret supervision gælder for plejefamilier og anbringelsessteder, der varetager omsorgen for børn og unge, der er udredt i Børnehus Syd, som led i kommunens børnefaglige undersøgelse.

 

Udredningen kan være aktuel eller ligge noget tid tilbage.

Formål

At styrke barnets trivsel og udvikling gennem superviserende samtaler til plejeforældrene og/eller primærpersonale på anbringelsessteder, i forhold til de udfordringer de oplever omkring barnet, som knytter sig til det/de overgreb barnet har været udsat for.
Plejeforældrene og primærpersonalet på anbringelsessteder gives gennem individuel supervision mulighed for at videreudvikle personlige og faglige perspektiver i forhold til barnets særlige behov.
Tilbud

Der ydes supervision i et forløb på 5 eller 10 gange af 1 1/2 times varighed.

Der vil, indenfor rammen på de 5 eller 10 gange, være mulighed for akut supervision i særlige tilfælde.

Visitation
Kommunen fremsender henvisningsskema vedlagt relevante bilag (fremgår af henvisningsskemaet)
Der skal forud for supervisionen foretages en vurdering af barnets fysiske og psykiske sikkerhed, samt hvorvidt der er tilstrækkelige ressourcer omkring barnet til at understøtte effekten af supervisionen. Denne vurdering foregår i et samarbejde mellem Børnehus Syd og henvisende kommune.
Der indgås skriftlig kontrakt ml. Børnehus Syd og kommunen. Kontrakten udformes af Børnehus Syd.
Opstartsfase
Inden supervisionen starter, vil der være et opstartsmøde med deltagelse af Børnehus Syd, henvisende kommune og plejefamilien/primærpersonale, hvor forventninger til supervisionen afstemmes.
Vidensgrundlag
Børnehuset arbejder ud fra en eklektisk metodetilgang med et psyko-traumatologisk teoretisk fundament inspireret af viden og efteruddannelse indenfor følgende:
  • Teori om børns seksualitet, senfølger og resiliensprocesser

  • Traumeorienterede metoder, neurologiske reaktioner og konsekvenser af vold og overgreb, eksempelvis Arianne Struik

  • Psykodynamisk udviklings- og traumeforståelse

  • Mentaliseringsbaseret teori og metode

  • Narrativ traumeforståelse

  • Kognitiv og adfærdsterapeutisk teori og metode

  • Systemisk teori: barnet i dets familiære, samfundsmæssige og kulturelle kontekst. Herunder en opmærksomhed på omsorgspersoners betydning for et vellykket behandlingsforløb.
Der tages afsæt i den specialiserede viden og særlige ekspertise Børnehus Syd har indenfor overgrebsområdet, herunder belastninger, traumer/PTSD og viden om omsorgssvigtede børn (udviklingsmæssige, neurologiske), samt den viden og særlige kendskab Børnehus Syd har til barnet via udredningsforløbet i Børnehus Syd.

For uddybende beskrivelse af teoretisk fundament og specifikke metoder klik her

Metode og tilgange
Supervision er en procesorienteret og fordybende dialog, hvor der skabes et fagligt rum, hvor plejeforældrene gennem superviserende samtaler og en øget bevidsthed forholder sig til problemer og dilemmaer i hverdagen, til relationer i familien (herunder egne børn), samt til egen praksis.
Supervisionen tager udgangspunkt i de problemstillinger, som den der modtager supervision formulerer. Supervisors opgave er at hjælpe med at skabe et overblik og et mere præcist, detaljeret og konkret billede af problemets forskellige aspekter. Supervisionens mål er, at plejefamilien bliver opmærksom på egne kompetencer i forhold til det givne problem, og at der tænkes nye tanker og udvikles nye handlemuligheder i forhold til problemer.

Afslutningsfase

Børnehus Syd udarbejder en kortfattet statusbeskrivelse der indeholder oplysninger om de tematikker, der er arbejdet med i supervisionen.
Der afholdes et afsluttende møde mellem Børnehus Syd og henvisende kommune, samt plejeforældrene/anbringelsesstedet.
Børnehus Syd foretager ved forløbets afslutning en brugeroplevet effektmåling af plejeforældrenes/anbringelsesstedets oplevelse af supervisionens brugbarhed.
Pris

Pakke 1 – 5 sessioner fordelt på ½ år:

Kr. 12.500

Pakke 2 – 10 sessioner fordelt på 1 år:

Kr. 22.000