Sagsforløb i Børnehus Syd

Et sagsforløb i Børnehus Syd kan overordnet set skitseres ud fra tre faser.

indholds splitter

Ved opstart af et sagsforløb i Børnehus Syd, opkræves der en takst fra barnets eller den unges handlekommune jf. Bekendtgørelse om børnehuse § 16 stk. 4. I 2024 er taksten 8.448,00 kr. pr. henvist forløb.

Et sagsforløb i børnehuset og fasernes indhold og varighed kan variere afhængig af sagernes karakter. I det følgende gives en generel beskrivelse af faserne i et sagsforløb i børnehuset.

1) Opstarts- og forberedelsesfase

Et sagsforløb kan begynde hos hhv. de kommunale myndigheder, politiet eller hos sygehusvæsenet, men det er barnets eller den unges handlekommune, der træffer beslutning om, hvorvidt børnehuset skal benyttes i den konkrete sag.
En sag er en børnehussag:
  • når der er viden om eller stærk mistanke om, at et barn eller en ung har været udsat for voldelige og/eller seksuelle overgreb
  • når kommunen træffer afgørelse om iværksættelse af børnefaglig undersøgelse jf. barnets lov § 20, eller afgørelse om at revidere den børnefaglig undersøgelse jf. barnets lov § 20, der foreligger i sagen, hvis der allerede er en sådan
  • når det er relevant at inddrage politiet og/eller sygehusvæsnet

Skal du som kommune opstarte en børnehussag skal du udfylde og sende et opstartsskema til Børnehus Syd

2) Udrednings- og undersøgelsesfase

Når barnets/den unges sag er modtaget i børnehuset planlægges og koordineres det videre sagsforløb i børnehuset. Børnehuset skal sikre, at relevante fagpersoner fra de involverede myndigheder deltager i koordineringen af den videre indsats.
Dette kan eksempelvis ske ved afholdelse af et planlæggende sagssamråd, der har til opgave at koordinere den tværsektorielle indsats (sikkerhedsvurdering, retsmedicinsk undersøgelse, videoafhøring, behov for krisestøtte og -behandling, udredning af behandlingsbehov, herunder vurdering af lægelig udrednings- og evt. behandlingsbehov samt evt. behovet for sideløbende sociale foranstaltninger).

3) Opfølgningsfase

Indsatsen i børnehuset er tilendebragt, når de involverede myndigheder har foretaget de nødvendige undersøgelser, evt. krisebehandling m.v., samt når barnets eller den unges behov for støtte i relation til overgrebet er udredt. Den nødvendige støtte til barnet eller den unge gives efter servicelovens bestemmelser herom.
Det er barnets eller den unges handlekommune, der har kompetence til at træffe afgørelse om foranstaltninger på baggrund af de undersøgelser af barnets eller den unges forhold, der er fortaget i børnehuset.

Inden barnet eller den unge afsluttes i børnehuset afholdes der som hovedregel et afsluttende sagssamråd, hvor der foretages en opfølgning på den tværsektorielle vurdering af barnets/den unges samt familiens behov. Resultatet af børnehusets udredning og relevante oplysninger fra sagssamrådsmødet beskrives i et afsluttende notat, som kan indgå som et tillæg til den børnefaglig undersøgelse jf. barnets lov § 20 og danne grundlag for myndighedsrådgiverens videre arbejde med sagen.

Har du brug for at oprette en konkret sag i Børnehus Syd skal du udfylde et opstartsskema.