TF-CBT behandling

Traumefokuseret kognitiv Adfærdsterapi (TF-CBT) i Børnehus Syd

 

Ydelse

 

 

Børnehus Syd tilbyder traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi til børn og unge.

 

 

Lovgrundlag

 

Barnets lov § 32 stk. 1 nr. 5

 

 

Målgruppe

 

 

Er børn i alderen 6-17 år, som har været udsat for seksuelle og/eller voldelige overgreb.

Børnene har PTSD symptomer, som primær problemstilling. Børnene skal være udredt i Børnehus Syd som led i den børnefaglige undersøgelse jf. barnets lov § 20, forud for behandlingen og vurderes at have behov for traumefokuseret behandling.

 

 

Visitation

 

 

Der skal forud for behandling foretages en vurdering af barnets fysiske og psykiske sikkerhed, samt hvorvidt der er tilstrækkelige ressourcer omkring barnet til at understøtte behandling. Denne vurdering foregår i et samarbejde mellem Børnehus Syd og henvisende kommune.

 

 

Opstartsfase

 

 

Ved behov kan der være et opstartende netværksmøde med deltagelse af henvisende kommune, Børnehus Syd, barn/omsorgspersoner og evt. øvrige relevante samarbejdspartnere.

 

 

Behandlingspakke og metode

 

Barnet modtager TF-CBT-behandling over 15 sessioner af en fast behandler. Samme behandler giver rådgivning til barnets forælder/nærmeste omsorgsgiver. Dette sker i umiddelbar forlængelse af barnets behandling og med mulighed for fælles samtaler mellem barn, forælder og behandler.

Forældre/nærmeste omsorgsgiver som er eller har været under mistanke for overgrebet kan ikke deltage i behandlingen.

 

Sessionerne vil foregå ugentligt og varer samlet 90 minutter.

 

Pakken indeholder:

 

  • Opstartsmøde med barnet og forældre,
    og evt. kommune

  • Behandlingssessioner (15)

  • Netværksmøde ved behov

  • Statusbeskrivelse

  • Evt. Afsluttende møde ved behov

 

Behandlingen er faseopdelt som illustreret i nedenstående model:

 


 

TF-CBT er en manualbaseret behandling bestående af komponenter, som kan anvendes fleksibelt og tilpasses det

enkelte barn og families behov.

 

I den første fase er der fokus på psykoedukation om både den specifikke traumeoplevelse og almindelige traumesymptomer.

Samtidig trænes barn og omsorgsgiver i at håndtere traumepåmindere og stressreaktioner.

 

I den anden fase bearbejdes traumeoplevelsen.

 

Den tredje og sidste fase handler om fremtidig sikkerhed og videre udvikling. Her udarbejdes sikkerhedsstrategier, og


de færdigheder, der er tilegnet i de tidligere faser, 
forstærkes.

 

 

Vidensgrundlag

 

 

TF-CBT er en meget veldokumenteret behandlingsmetode, der benyttes i store dele af verden til traumatiserede børn og unge.

Forskningen viser positive effekter i forhold til posttraumatisk stress, depression, angst, skam og adfærdsproblemer.

Der er også fundet positive effekter i forhold til forældrenes stressniveau og depressionssymptomer samt deres støtte til
børnene.

 

For yderligere referencer om TF-CBT, klik her (hyperlink – OBS ny under udarbejdelse)

 

 

Effektmåling

 

 

Der foretages effektmåling af barnets traumesymptomer og trivsel/funktion ved afslutning af behandlingen.

Der udarbejdes kort, skriftlig status ved forløbets afslutning.

 

  

Du kan læse meget mere om behandlingen i vedhæftet pjece.

Behandling til børn udsat for seksuelle overgreb

OBS: Pr. 1. januar 2024 er prisen for et TF-CBT forløb 35.000 kr.